Lettergrootte: Kleiner Origineel Groter

 

terug naar pensioenen index

 

Pensioen Actueel                                                                           mei 2022

 

Kort verslag van de ontwikkelingen Nieuw Pensioenstelsel. 

 

In Maart is het wetsvoorstel: Wet Toekomstig Pensioen aangeboden aan de Tweede Kamer. Daarin is het in 2019 overeengekomen pensioenakkoord vertaald in wetgeving.

Begin April hebben de seniorenorganisaties ( waaronder ook de Koepel) bericht dat deze wet (WTP) in de huidige vorm zo onacceptabel is.

Op 13 April heeft de Koepel een extra ledenvergadering georganiseerd met het doel om een aantal zaken voor te leggen aan de leden.

Jos Berkemeijer (voorzitter van de pensioencommissie) heeft een toelichting gegeven op de inhoud van het wetsvoorstel en aangegeven waarom de wet in deze vorm niet acceptabel is. Het is een technisch en operationeel zeer complexe wetsvoorstel. Het is onvoldoende transparant en zeer moeilijk te communiceren. Overstappen blijft ingewikkeld, en er wordt getwijfeld of deze wet wel uitvoerbaar is.

 

De doelstellingen die door de betrokken partijen aan het nieuwe pensioenstelsel waren gesteld worden met deze wet niet gerealiseerd. Er zullen nog een aantal zaken verder moeten worden uitgewerkt om meer aan de oorspronkelijke doelstellingen te voldoen.

 

In de loop van April werd het duidelijk dat met name de coalitiepartijen hun best zouden doen om enige snelheid in het proces in gang te zetten zodat de gewenste invoeringsdatum van 1 januari 2023 kan worden gehaald. Van de Koepel en andere seniorenorganisaties, maar ook van deskundige uit de pensioenpraktijk en de wetenschap, kwam meteen kritiek op deze aanpak. Het gaat hier om een uiterst complex en omvangrijk wetsvoorstel, dat bovendien verstrekkende gevolgen heeft voor de oude dag van miljoenen mensen.

 

Op 10 Mei organiseerde de Tweede Kamer een rondetafelgesprek. Daarvoor was ook John Kerstens, de voorzitter van de Koepel Gepensioneerden uitgenodigd. Hij sprak daar namens de ‘Seniorencoalitie’, het samen-werkingsverband van de Koepel met de andere landelijke seniorenorganisaties. John benadrukte dat pensioen bij uitstek een kwestie van vertrouwen is en dat dat vertrouwen bij de gepensioneerde inmiddels verdwenen is. Er moet iets veranderen: het vertrouwen moet worden hersteld.

 

Hoe ? Door ervoor te zorgen dat er een koopkrachtig pensioen komt, want dat is de kern.

De komende weken zal door de Seniorencoalitie hard worden gewerkt om de gewenste verbeteringen in het wetsvoorstel te realiseren. Er zullen, onder meer gesprekken met woordvoerders van diverse politieke partijen worden gevoerd. Daarnaast zal op korte termijn een speciale actiewebsite worden gelanceerd.

 

Wij zullen U op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.

 

Koppeling minimum loon met AOW  

Maatschappelijke organisaties roepen op tot beschaving: houd koppeling minimumloon met AOW en sociaal minimum in stand!

 

Een coalitie van maatschappelijke organisaties (vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding) heeft de handen ineengeslagen. Zij roept de Tweede Kamer op de koppeling in stand te houden tussen het wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. Dat is een kwestie van beschaving. Hieronder de tekst van de verklaring die de organisaties deze ochtend op hun websites hebben gezet:

 

Statement : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij, de gezamenlijk vakbonden en diverse organisaties voor senioren, patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding, roepen u – leden van de Tweede Kamer – op om de koppeling van de AOW en het sociaal minimum aan het wettelijk minimumloon volledig in stand te houden.

 

De stijging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen zijn van groot belang voor het vergroten van de bestaanszekerheid in Nederland. Anders lopen de inkomensachterstanden van ouderen en uitkeringsgerechtigden nog verder op. Dat is onaanvaardbaar.

 

Het kabinet mikt op een bescheiden verhoging van het wettelijk minimumloon van bij elkaar 7,5 procent in 2024 en 2025. We hebben in het coalitieakkoord gelezen dat die stijging niet wordt verwerkt in de AOW. In de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) moesten wij daarnaast lezen dat het effect op het netto-inkomen van mensen op het sociaal minimum ook volledig wordt wegbezuinigd.

 

De compensatie voor ouderen die wordt voorgesteld in de vorm van een verhoging van de ouderenkorting, is niet effectief. Honderdduizenden ouderen met lage en middeninkomens zullen die compensatie niet of niet volledig kunnen verzilveren. Het koppelingsprincipe is wél bewezen effectief en is ook een kwestie van beschaving.

 

Wij roepen u daarom op om het principe van de netto-nettokoppeling tussen het wettelijk minimumloon, de AOW en het sociaal minimum volledig te behouden. Praktisch betekent dit dat de voorgenomen stijging van het wettelijk minimumloon volledig zou moeten worden verwerkt in de AOW en dat de in het akkoord opgenomen bezuinigingen op het sociaal minimum worden geschrapt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Namens: Vakbonden: FNV, CNV en VCP,

Seniorenorganisaties: Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB, NOOM, KBO Brabant en FASv

Organisaties voor patiënten, mensen met een beperking en armoedebestrijding: ATD de Vierde Wereld, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad (LCR), De Pijler, SUNN (Stichting Urgente Noden Nederland), Horus, AVS, Valente, Sociale Alliantie en Werkplaats Como

 

Nieuwe publicaties rond de discussie koppeling minimumloon met AOW

 

Heropening debat over AOW in de Eerste Kamer

In de Eerste Kamer is in de 3de week van maart een stevig debat gevoerd.

Hieronder staat het verslag hiervan. Als u dit wilt lezen klik dan op: Verslag debat

 

Gesprek met minister Schouten

In de laatste week van maart spraken Koepel-voorzitter John Kerstens en vertegenwoordigers van andere seniorenorganisaties met minister Carola Schouten, minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen. Centraal in dat gesprek stond het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, dat volgende week aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Dat wetsvoorstel is de vertaling van het in 2019 door kabinet, vakbonden en werkgevers gesloten pensioenakkoord.

Als u het verslag van dit gesprek wilt lezen klik dan op: Gesprek met Minister Schouten

 

Blog PME bestuurders

Wekelijks verzorgen PME bestuurders een persoonlijke blog over actuele onderwerpen.

Als u die wilt lezen klik dan op : VONK blogs

 

Reeds eerder verschenen

 

Pensioen Actueel 2022-04

Pensioen Actueel 2022-02

Pensioen Actueel 2021-12

Pensioen Actueel 2020-12

Pensioen Actueel 2020-10

 

terug naar pensioenen index